iStudy - בית הספר האינטרנטי


להסדרת תשלום, הרשמה לקורס
 
  הרשמה אישית:
 • הרשמתך לקורס מהווה כתב התחייבות לביצוע התשלום
 • ניתן להסדיר התשלום באמצעות כרטיס אשראי בטלפון 02-5703550
 • מומלץ להתקשר להסדרת התשלום לאחר גמר ביצוע ההרשמה באתר
 • בכל מקרה על פי הפרטים בהרשמה תעשה אליך פנייה לצורך התשלום.

  רישום קבוצתי / מוסדי:
 • להסדרת רישום קבוצתי נא לפנות במייל אל :
  bg@e-med.co.il
  או
  yuval@significast.com


SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל