iStudy - בית הספר האינטרנטי


להסדרת תשלום, הרשמה לקורס
 
    הרשמה אישית:
  • הרשמתך לקורס מהווה כתב התחייבות לביצוע התשלום
  • ניתן להסדיר התשלום באמצעות כרטיס אשראי בטלפון 02-5703550
  • מומלץ להתקשר להסדרת התשלום לאחר גמר ביצוע ההרשמה באתר
  • בכל מקרה על פי הפרטים בהרשמה תעשה אליך פנייה לצורך התשלום.


SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל